Voice of air (Exhibition and Concert)

19-27. 05. 2007  
Shiraya Art Space

"Music Box"
(Sop: Masumi Yoshikawa, Va: Yoshiko Sato, Koto: Naoko Kikuchi) 
Share: